Privacy Policy

Wie zijn wij?

De website www.wieheeftderol.be is ontwikkeld door Animado vzw voor het musicalproject van Sjoeboe vzw. Alle inhoud is auteursrechtelijk verbonden aan Sjoeboe vzw of wordt voor deze productie aan Sjoeboe toegekend.

Wat doen wij met jouw gegevens?

Sjoeboe! vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy gerespecteerd wordt).
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sjoeboe! vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Dit breng met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

– Als Sjoeboe! vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring – of in algemenere zin – vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande gegevens:
Sjoeboe! vzw
Watervliegpleinstraat 14
8450 Bredene
info@sjoeboe.be
Telefoon: 0484/72.90.05

 

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, klanten en
leveranciers. Ook onze vrijwilligers kunnen beroep doen op deze privacyverklaring.

Uw persoonsgegevens worden door Sjoeboe! vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

– Ledenadministratie en dienstverlening aan leden

– Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten/ kampen van Sjoeboe! vzw

– Het versturen van informatie over onze activiteiten door het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, informatiefolders, …

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.

– Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

– Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres

– Privé-contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres

– Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geslacht, nationaliteit

– Andere persoonlijke gegevens: medisch fiche

– Financiële bijzonderheden: rekeningnummer, betalingen, …

– Aanwezigheid

– Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/email contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Bewaartermijn

Sjoeboe! vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. Sjoeboe! vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking).

 

Opgelet: niet alle gegevens worden van iedereen standaard bijgehouden. Het verschilt sterk van doel tot doel. Voorbeeld: van een deelnemer aan het musicalproject worden meer gegevens bewaard dan wie enkel een toegangsticket koopt.